Každoroční publikaci úvah "Na každý den" letos sestavila farářka Elen Plzáková s pomocí dalších evangelíků a například i řady mládežníků. Několik úvah jsem sepsal i já. Např. i tu na 31. prosince 2020. 
___

Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení nyní i navěky

Žalm 121, 8


 

Amen.

Víc snad k tomuto požehnání ani netřeba říkat. Výzva: „NEBOJ SE!“ prochází celou Biblí jako červená nit. Hospodin je Bůh milující, osvobozující, spravedlivý a ochraňující.

Jistě mnohdy přijdou opravdu těžké chvíle. Bible o nich nemlčí a mnozí autoři biblických textů je poznali na vlastní kůži velmi silně. Ale přesto zůstali u vyznání: „Neboj se!“ Žalm 121 je stejně jako slavná evangelická píseň Moc předivná o jistotě. O jistotě smyslu a přítomnosti moci, která nás přesahuje, která nás drží, která nás jistí, která nás vede. Autor Žalmu 121 psal o cestě do Jeruzaléma. O cestě do chrámu. O cestě k Bohu, která jistě mohla být a byla strastiplná. Kdo mě bude chránit, když za Bohem teprve jdu? A sám si odpovídá – Hospodin je se mnou stále, proto se nemusím bát, i když jdu zrovna podél propasti.


 

Autor textu Moc předivná, teolog Dietrich Bonhoeffer, psal svou báseň před popravou. Nacisté se ho chystali zavraždit za jeho zapojení se do odboje. Odboj selhal a Bonhoeffera čekala smrt. A i v této bezvýchodné situaci byl schopen svědčit o jistotě Boží lásky. O jistotě, že Hospodin je v Kristu a Duchu svatém s ním. Boží ochrana nespočívá v tom, že by Hospodin kolem nás vytvořil ochranný štít a izoloval nás od světa. Ne.

Je s námi i v těch nejhorších chvílích přítomen a chrání naše vycházení i vcházení a zároveň nám dává nám sílu přijmout i ten hořký kalich strastí.

Přeji vám, aby všechny vaše dny v příštím roce i těch dalších byly neseny touto jistotou Boží lásky a přítomností moci předivné.

_


 

Hospodine, Pane náš,

Ty jsi přišel, přicházíš a přijdeš. Stvořil jsi celý svět, osvobodil jsi nás ve svém Synu a svým Duchem svatým nás vedeš k druhým lidem a provázíš nás ve dnech strastí i radostí. Buď stále s námi a ochraňuj nás před všemi strastmi, ale ne jak my chceme, ale jak Ty chceš. Vždyť každého z nás si již zachránil, a to nás nese dál.

Amen


 

_

Melodii k české verzi Moci předivné napsal Miloš Rejchrt a Bonhoefferův text do češtiny přeložili Petr a Dagmar Pokorní.


 

a Jordan Tomeš to umí zahrát nejlíptady ještě verze zpívaná