RollBlog

Jsem evangelický farář v Litoměřicích.

Na nějaký čas útlum blogu - sledujte web a sítě ČCE LITOMĚŘICE

Všechna další kázání najdete ZDE. Sledujte také litoměřický Facebook a Instagram


O hořících srdcích a otevřených očích (velikonoční kázání)

Základ kázání: Evangelium podle Lukáše 24, 13-35Velikonoční neděle 9. 4. 2023 Dva učedníci a tři hodiny cesty. Tři hodiny plné zármutku a zmatku. Tři hodiny obav a touhy utéct. Cesta do vsi, kam míří, je dlouhá asi jedenáct kilometrů. Tři hodiny…


Proč? K čemu! (Kázání na Žalm 22)

První čtení: Evangelium podle Jana 9, 1-7"Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani…


Stačí jediná věta (Ježíš a žena přistižená při nevěře)

První čtení: Evangelium podle Matouše 7, 1-5Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku…


Nenech se odbýt!

První čtení: Exodus 32, 7-14 I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do zkázy.Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: »To…


Mariin chvalozpěv (kázání na 3. adventní neděli)

Evangelium podle Lukáše 1, 26-56Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a…


Připravme svůj pokoj pro příchod pokoje (adventní zamyšlení)

Povídali jsme si doma o adventu a moji ženu Elišku při pohledu na nepořádek v bytě napadlozajímavé přirovnání tohoto času k úklidu. My totiž pořádně uklízíme jen když čekáme návštěvu. Jen tehdy, když má někdo přijít. Jako by si člověk teprve v tu…


Naděje z pařezu? (první adventní kázání)

První čtení: Evangelium podle Matouše 22, 41-46Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš:"Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?" Odpověděli mu: "Davidův."Řekl jim: "Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví:'Řekl Hospodin…


Nadějí proti strachu

Strach je důležitá emoce a bere na sebe mnoho podob: Strach je dobrý sluha,Strach je sebezáchovná reakce.Strach nám pomáhá přežít.Strach nás může vyburcovat k akci.Strach nás může povzbudit k útěku i k boji.Strach z války,Strach ze zdražovaní.Strach…


Diplomka: Res publica - Res christiana? Biblická motivace a českobratrská perspektiva křesťanské politické angažovanosti

20. září 2022 jsem úspěšně (za B) obhájil svou diplomovou práci zabývající se křesťanskou motivací politické angažovanosti. DIPLOMOVÁ PRÁCE JE K NAHLÉDNUTÍ ZDEAnotace: Tato diplomová práce s názvem Res publica - res christiana? Biblická motivace a…