Každoroční publikaci úvah "Na každý den" letos sestavila farářka Elen Plzáková s pomocí dalších evangelíků a například i řady mládežníků. Deset úvah jsem sepsal i já. Např. tu na dnešek 16. ledna 2020: 

Čtvrtek 16. ledna                                                                                              
 Žalm 5, 11

"Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány, zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti, vždyť vzdorují tobě!"

 

Kdybychom měli evangelické svaté, jistě by v našem kalendáři dnes figurovalo jméno Jana Palacha. Je to totiž 51 let ode dne, kdy se Jan Palach upálil. (zemřel po několika dnech v nemocnici 19. ledna 1969). Byť se zabil sám, byl Jan Palach mučedníkem v původním smyslu slova – řecké označení mučedníka μάρτυς (martys) znamená totiž svědek. A Jan Palach svědčil. Nesvědčil výslovně o Kristu, ale svou kristovskou obětí svědčil o světě, společnosti, o lidech kolem sebe. Usvědčil mocné z obrovské viny vůči obyvatelům našeho státu. Ze zrady jejich vlastních ideálů, z neochoty se zastat práva a spravedlnosti. Usvědčil ale i všechny ostatní ze lhostejnosti, letargie a rezignace. ‚Odhalil vinu‘ společnosti, která opět upadala do totality. Ale ti, kdo byli mocní nakonec ‚doplatili na své plány‘ a po 20 letech to byla právě vzpomínka na Palachův čin, která započala revoluční rok 1989. 
   
Žalmista, ‚palachovsky‘ zoufalý ze světa kolem sebe, prosí Boha, aby se ho zastal. Žalmista ví, že u Boha najde zastání. Kdo jiný by mohl pomoci? Kdo jiný je opravdu spravedlivý? Je to Hospodin, u koho nalézáme útočiště a východisko. Avšak On odhaluje i naši vinu, naše selhávání. Ale přijímá nás navzdory vině, přijímá nás navzdory selhávání. Pomáhá nám vinu i všechnu lhostejnost i rezignaci překonat a vysílá nás do světa. Spravedlnost a Svoboda a Pravda a Láska jsou ve světě darovány Hospodinem, ale je naším úkolem o ně pečovat.

 

Hospodine, Pane náš, 

Ty jsi jediným opravdovým Pánem celého světa. Prosíme tě, odpusť nám naše viny a projevuj ve světě svou spravedlnost. Dávej nám sílu svědčit o Tvém díle a o Tvé lásce. Vždyť Ty vedeš k pravé svobodě a k pravé odpovědnosti. Buď s námi!    
Amen

Odkaz - PÍSEŇ TICHO OD BOHDANA MIKOLÁŠKA

 

Odkaz - Pohřební kázání evangelického faráře, později chartisty a ještě později profesora teologické etiky na ETF UK Jakuba S. Trojana.  

Před rokem jsem jeho kázání četl na Václavském náměstí.
 

Výsledek obrázku pro palach