Žít v našem světe je neuvěřitelně těžké. Strach, zloba, nenávist, fanatismus a násilí otřásá celou společností, ve všech zemích, v různých podobách. Vraždění stovek a tisíců lidí po celém světě v nás vzbuzuje další strach, podporuje nenávist a často i touhu po pomstě. Přesto všechno nás Ježíš vyzývá k lásce k bližním a dokonce i k nepřátelům…

Útoky v Paříži se na rozdíl od jiných masakrů ve zbytku světa dotkly Evropanů velmi citlivě. Je to pochopitelné a nemá smysl zlehčovat projevy lítosti, které jsou v tomto případě nesrovnatelné s tím, jak se zajímáme např. o smutné osudy milionů lidí v Asii anebo v Africe. Dokonce ani situace na Ukrajině nás už ve srovnání s Francií tolik nezajímá.

Když mi umře bratr, budu smutnější, než když mi umře soused a když mi umře soused, dotkne se mě to víc, než když umře neznámý člověk z jiné ulice. Je to přirozená reakce. Navíc nás to i více děsí, protože, to přímo ovlivňuje i naší zemi.
Ať už je motivace konkrétních lidí k lítosti s Francií jakákoli, tak není přehnaná a věřím, že není pokrytecká. Jakýkoli projev solidarity s oběťmi a pozůstalými je stále lepším vyjádřením podpory než úplný nezájem. Někdo nemá schopnosti, ani odvahu na to pomoci víc, ale díky Bohu za projevení soucitu!
A jistě je třeba upozorňovat i na ostatní světové tragédie a myslet na všechny oběti násilí, ale s důsledky této události se musíme přímo vypořádat my.

Terorismus (od latinského slovesa terrēre– děsit, strašit) chce děsit. Teroristé chtějí své nepřátele vyděsit, zastrašit tím, že útočí na nevojenské cíle. Teroristům tzv. islámského státu nejde o nic jiného než v Evropanech podpořit strach a tím nenávist. Jejich cílem je vyprovokovat nás ke stejnému uvažování, jakým se řídí oni. Ke stejně jednoduchému děsivému pohledu na svět. Chtějí, abychom zobecňovali, tak jako zobecňují oni. Chtějí, abychom nenávistně odmítli Islám tím, že nás přesvědčí, že oni jsou skuteční muslimové. Chtějí, abychom odmítli přijmout ty, kteří jim unikli. Teroristé chtějí vyvolat válku, která ať dopadne jakkoli, bude vítězstvím jejich pohledu na svět. O to jde terorismu, nikoli Islámu, o to jde teroristům, nikoli muslimům.  O to jde zoufalým lidem, kteří ve své zoufalosti ze strachu propadli fanatismu a nenávisti, nikoli lidem pokorně věřícím v Boha (ať už Ho nazveme jakkoli)

A právě dnes je potřeba znovu připomenout ty „křesťanské hodnoty“, kterými se dnes ohání každý druhý. Kristus vybízí k lásce a odpuštění, k pomoci bližnímu i přijetí nepřítele.

Právě dnes je potřeba pomoci těm, kteří před teroristy a diktátory prchají do vysněné svobodné Evropy.

Právě dnes je potřeba přestat šířit nenávist a smrt, ale konkrétními skutky šířit lásku a život.

Právě dnes je potřeba s lítostí a vzpomínkou na mrtvé pomoci živým.

Ač se zdá, že svět se řítí do záhuby, je třeba vědět o naději, že na život v tomto světě nejsme sami.  

Nenechme se přemoci zlem, ale přemáhejme zlo Dobrem, On nám v tom pomůže...


Epištola Římanům, 12. kapitola

17 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. 
18 Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
19 Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.
20 Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. 
21 Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Evangelium podle Matouše, 5. kapitola

43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ 
44 Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
45 abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova), 31. kapitola

8 Hospodin pak předcházející tě, onť bude s tebou, neopustí tě, aniž tě zanechá; neboj se, ani se strachuj.

 

 Korán (Al-Furqán 25,63)

Služebníci Milosrdného jsou ti, kdož pokorně chodí po zemi, a když jsou osloveni lidmi pošetilými,odpovídají: „Mír s vámi!“

 

Súra V,32

„Kdokoli zabije jednoho člověka, má být souzen, jako by zabil lidstvo veškeré.“ 

 

Vyjádření pražské muslimské obce k pátečním událostem